ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (Ναύπλιο, Ιούνιος 2006)

  Οι προτεραιότητες της Φινλανδικής Προεδρίας το Β’ Εξάμηνο του 2006,
οι Διαπεριφερειακές και Διακρατικές Συνεργασίες των Οργανισμών Αυτοδιοίκησης»
 

Η διαχείριση της γνώσης θα πρέπει να συντελείται με συνέπεια σε κάθε κομμάτι αυτής της διαδικασίας, από τη δημιουργία της στη διάχυσή της και τη μετατροπή της σε καινοτόμες δράσεις, καθώς και την εκμετάλλευσή της από τις επιχειρήσεις. Σε αυτή τη διαδικασία τρεις παράγοντες προβάλλουν ως καθοριστικοί. Ο πρώτος είναι η επένδυση στη βασική έρευνα, τόσο μέσω των κρατικών πολιτικών υποστήριξης και χρηματοδότησης της έρευνας, όσο και μέσω της συνεισφοράς των ιδιωτικών επενδύσεων σε Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α). Ο δεύτερος είναι το μέγεθος και η ποιότητα του ερευνητικού δυναμικού της χώρας και το επίπεδο της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και εξειδίκευση σε χώρους τεχνολογίας, αλλά και σε χώρους που αφορούν τη διοίκηση, την οργάνωση και την παραγωγή. Τέλος, ο τρίτος παράγοντας αναφέρεται στην υποδομή της χώρας σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), που, μεταξύ άλλων, επιτρέπει την άμεση επικοινωνία και διασύνδεση και την άντληση μεγάλου όγκου δεδομένων. Το παράδειγμα έντονα αναπτυσσόμενων οικονομιών δείχνει πως, οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών  αποτελούν ένα πολύ σημαντικό «εργαλείο» για την ανάπτυξη συνθηκών που ευνοούν την επιχειρηματικότητα, την επικοινωνία, την έγκαιρη πληροφόρηση και «ευθυγράμμιση με την αγορά», καθώς και την καλλιέργεια των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και τέλος την καινοτομία.

  Η διαχείριση της γνώσης θα πρέπει να συντελείται με συνέπεια σε κάθε κομμάτι αυτής της διαδικασίας, από τη δημιουργία της στη διάχυσή της και τη μετατροπή της σε καινοτόμες δράσεις, καθώς και την εκμετάλλευσή της από τις επιχειρήσεις. Σε αυτή τη διαδικασία τρεις παράγοντες προβάλλουν ως καθοριστικοί. Ο πρώτος είναι η επένδυση στη βασική έρευνα, τόσο μέσω των κρατικών πολιτικών υποστήριξης και χρηματοδότησης της έρευνας, όσο και μέσω της συνεισφοράς των ιδιωτικών επενδύσεων σε Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α). Ο δεύτερος είναι το μέγεθος και η ποιότητα του ερευνητικού δυναμικού της χώρας και το επίπεδο της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και εξειδίκευση σε χώρους τεχνολογίας, αλλά και σε χώρους που αφορούν τη διοίκηση, την οργάνωση και την παραγωγή. Τέλος, ο τρίτος παράγοντας αναφέρεται στην υποδομή της χώρας σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), που, μεταξύ άλλων, επιτρέπει την άμεση επικοινωνία και διασύνδεση και την άντληση μεγάλου όγκου δεδομένων. Το παράδειγμα έντονα αναπτυσσόμενων οικονομιών δείχνει πως, οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών  αποτελούν ένα πολύ σημαντικό «εργαλείο» για την ανάπτυξη συνθηκών που ευνοούν την επιχειρηματικότητα, την επικοινωνία, την έγκαιρη πληροφόρηση και «ευθυγράμμιση με την αγορά», καθώς και την καλλιέργεια των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και τέλος την καινοτομία.

     Στις σημερινές οικονομίες της γνώσης ή, αλλιώς, κοινωνίες της πληροφορίας, οι παραγωγικές και όχι μόνο δομές έχουν αλλάξει και παράγοντες όπως η καινοτομία, η διάχυση νέων ιδεών και γνώσης, καθώς και το καταρτισμένο εργατικό δυναμικό αποκτούν κεντρική σημασία. Δεν είναι υπερβολή να υποστηριχθεί πως, σήμερα η επένδυση στη γνώση και την ανθρώπινη δημιουργικότητα γίνεται η σημαντικότερη πλουτοπαραγωγός πηγή.

     Ωστόσο, η επιτυχημένη καινοτομία εξαρτάται από την ικανότητα των επιχειρηματιών να χρησιμοποιήσουν το ανθρώπινο και πολιτιστικό κεφάλαιο, καθώς και να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες της αγοράς.

Όμως, όπως και να έχει, η καινοτομία αποτελεί μία σημαντική διαδικασία σε μία σύγχρονη οικονομία που βασίζεται στη γνώση. Οι κινητήριες δυνάμεις για την καινοτομία είναι ο ανταγωνισμός, η τεχνολογία και η έρευνα. Καινοτομία η οποία δεν περιορίζεται μόνο στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, αλλά και στην υιοθέτηση νέων τρόπων ποικίλων εφαρμογών.

     Αναμφισβήτητα, η καινοτομία αποτελεί το χρυσό κλειδί για το άνοιγμα της οικονομίας και της κοινωνίας της γνώσης.

Με αυτή την έννοια  της καινοτομίας ως τη χρήση νέας γνώσης, προκειμένου να προσφερθεί ένα νέο προϊόν ή μια νέα υπηρεσία που θέλει η αγορά, η καινοτομία προβάλλει σήμερα ως μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους επίτευξης μεγέθυνσης οικονομίας.

Η Φινλανδία είναι  μια Χώρα που καινοτομεί.

Οι διεθνείς εκτιμήσεις για τις δραστηριότητες της Φινλανδίας όσον αφορά την καινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη (R&D), την τεχνολογία και την ανταγωνιστικότητα έχουν κατατάξει τη Φινλανδία μεταξύ των σημαντικότερων χωρών στον κόσμο.

Η αρχή του εικοστού πρώτου αιώνα έφερε νέες προκλήσεις για τη φινλανδική καινοτομία και την επιτυχία της στις επιχειρήσεις.

     Έχει τόσο μεγάλη σημασία η καινοτομία για τους Φινλανδούς, που ήδη έχουν δημιουργήσει το Πανεπιστήμιο Καινοτομίας, παγκοσμίου επιπέδου.  Το πανεπιστήμιο αυτό δημιουργήθηκε με τη συνεργασία τριών Φινλανδικών Πανεπιστημίων – από  το Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας του Ελσίνκι, το Πανεπιστήμιο Τέχνης και σχεδίου του Ελσίνκι και το τμήμα Οικονομικών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου του Ελσίνκι. Το νέο πανεπιστήμιο θα είναι σε θέση να ανταγωνιστεί τα καλύτερα ξένα πανεπιστήμια με τα οποία θα έχει μια χρήσιμη και σημαντική συνεργασία. Οι επιχειρηματικοί κύκλοι πιστεύουν ότι το εγχείρημα αυτό θα έχει θετικά αποτελέσματα, καθώς και πανεπιστημιακοί σπουδαστές πιστεύουν ότι θα είναι κάτι που θα βελτιώσει τους σκοπούς για μελέτη και έρευνα.

     Οι παράγοντες επιτυχίας είναι η εκπαίδευση, η γνώση, η συνεργασία και η ανταγωνιστικότητα. Η περαιτέρω επιτυχία όμως, απαιτεί μια συνεχή και σε ευρεία βάση δέσμευση για να ενθαρρύνει τη γνώση και την καινοτομία. Η επαρκής χρηματοδότηση για την έρευνα και την ανάπτυξη (R&D) είναι βασικής σπουδαιότητας χαρακτηριστικό που θα εξασφαλίσει ότι οι μελλοντικές γενεές θα είναι ακόμα πιο καινοτόμες και εφευρετικές από τους προκατόχους τους.

     Το κράτος έχει προωθήσει συστηματικά τις νέες τεχνολογίες, την έρευνα και την ανάπτυξη (R&D), και τη νέα επιχειρηματικότητα, ιδιαίτερα τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Τα πολυάριθμα τεχνολογικά προγράμματα πουν έχουν εγκαινιαστεί, και η εκτενής χρηματοδότηση της καινοτομίας και της τεχνολογίας παρέχεται μέσω των οργανώσεων όπως το Φινλανδικό Εθνικό Ταμείο για την έρευνα και την ανάπτυξη (Sitra), της εθνικής αντιπροσωπείας για την εκτίμηση των εξαγωγών (Finnvera), του ιδρύματος για τις Φινλανδικές εφευρέσεις, της Φινλανδικής εθνικής αντιπροσωπείας τεχνολογίας (Tekes) και των περιφερειακών κέντρων.

Οι εφευρέσεις και το έργο ανάπτυξης προϊόντων έχουν δημιουργήσει πολυάριθμα σημαντικά και καινοτόμα νέα προϊόντα.

     Το 2004, ο ιδιωτικός και δημόσιος τομέας στη Φινλανδία επένδυσαν περίπου πέντε δισεκατομμύρια ευρώ στην έρευνα και την ανάπτυξη προϊόντων, ισοδύναμες με περίπου 3,6% του Α.Ε.Π., το οποίο είναι από τα ανώτερα επίπεδα στον κόσμο.

     Το μεγαλύτερο μέρος  της έρευνας και της ανάπτυξης στη Φινλανδία διεξάγεται από τις επιχειρήσεις με δικά τους κεφάλαιά, δηλ. περίπου 70% της συνολικής  δαπάνης για την έρευνα και ανάπτυξη. Η χρήση του εθνικού συστήματος καινοτομίας στη Φινλανδία είναι πραγματικότητα. Το σύστημα περιλαμβάνει όλα εκείνα τα στοιχεία που συμβάλλουν στην παραγωγή, τη διάδοση και την εφαρμογή της νέας γνώσης.

     Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι μια μικρή χώρα όπως η Φινλανδία που ειδικεύεται και εστιάζεται στην έρευνα και ανάπτυξη δεν μπορεί παρά να είναι ανταγωνιστική στη διεθνή αγορά. Αυτό σημαίνει ότι επιτυγχάνει  την εμπορευσιμότητα των προϊόντων της παγκοσμίως, με το κατάλληλο μάρκετινγκ, σωστό προγραμματισμό, με άρτια εξειδικευμένο και καταρτισμένο έμψυχο δυναμικό. 

      Η Φινλανδία με το μισό περίπου πληθυσμό της Ελλάδας και έκταση περίπου 3 φορές μεγαλύτερη, μια χώρα που έχει περάσει δύσκολες περιόδους, κατάφερε να βρίσκεται  στην κορυφή σε πολλούς τομείς, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά στον κόσμο.  

     Η Φινλανδία πριν από 16-17 χρόνια περίπου, αντιμετώπισε μεγάλη κρίση από τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, υπέστη μεγάλη οικονομική καταστροφή δεδομένου ότι η Σοβιετική Ένωση ήταν ένας από τους βασικούς οφειλέτες της. Η απότομη αύξηση της ανεργίας σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις ενός πολύ καλού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, δεν κατάφεραν να αντιμετωπίσουν τα δημόσια οικονομικά. Το τότε φινλανδικό μάρκο που ήταν το εθνικό της νόμισμα, υποτιμήθηκε κατά 25%. Πολλά εργοστάσια έκλεισαν ανεβάζοντας το ποσοστό ανεργίας στο 12%,περίπου. Παρόλα αυτά επέτυχε να επαναπροσανατολίσει την οικονομία της στοχεύοντας, μεταξύ άλλων, στις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες και η κοινωνία των πληροφοριών. Τα νέα φινλανδικά προγράμματα ανάπτυξης, η εξειδίκευση και η ανάπτυξη της καινοτομίας την ανέβασαν παγκόσμια σε ένα υψηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας, αυξάνοντας συνεχώς τις επενδύσεις.

     Και κάτι ακόμα που ίσως δεν ξέρετε για τη Φινλανδία.

Η Φινλανδία :

    Ευκαιρίες λοιπόν υπάρχουν πολλές, αλλά πρέπει να τις αντιληφθούμε και να τις αξιοποιήσουμε με το καλύτερο τρόπο, όπως το έκανε και το κάνει και η Φινλανδία και έχει πετύχει να βρίσκεται σήμερα πολύ ψηλά. Δεν αξιοποιούνται όμως με εξαγγελίες μόνο και ευχολόγια, απαιτείται μεγάλη προσπάθεια.

Το Ελληνοφινλανδικό Επιμελητήριο είναι στη διάθεση όσων ενδιαφέρονται για  περισσότερες πληροφορίες ή επαφές με φινλανδικούς φορείς.

Σχολιάστε