Καλώς ήρθατε στην επίσημη ιστοσελίδα του Ελληνο-Φινλανδικού Επιμελητηρίου.

Το ΕΛΛΗΝΟ-ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ, ιδρύθηκε το 1995 (Π.Δ. 316/95 – ΦΕΚ 171/22,895). Σκοπός του Επιμελητηρίου είναι η ανάπτυξη, η προβολή και η προώθηση των εμπορικών και επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ Φινλανδίας και Ελλάδας.

H προώθηση της καινοτομίας, υψηλής και καθαρής τεχνολογίας, τεχνολογίες περιβάλλοντος, ενέργειας, τεχνολογίες ΙΤ κ.λ.π., αποτελεί κυρίαρχη προτεραιότητα για το Επιμελητήριο μας, καθώς η Φινλανδία βρίσκεται στις πρώτες θέσεις σε πολλούς τομείς παγκοσμίως.

Το Επιμελητήριο παρέχει πληροφορίες, ειδικές γνωμοδοτήσεις, μελέτες και έρευνες αγοράς, πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα και τη Φινλανδία, τους όρους και τις προϋποθέσεις ανάπτυξης εμπορικών και οικονομικών σχέσεων.

Το ΕΛΛΗΝΟ ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ βρίσκεται πάντα μέσα στην καρδιά των γεγονότων και θεωρεί σημαντική την παρουσία του στον κοινό ευρωπαϊκό χώρο και με την συνεργασία και επίσημη εκπροσώπηση του Δικτύου του Φινλανδικού Επιμελητηρίου FINNCHAM προσφέρει μια σειρά βασικών υπηρεσιών προς τα μέλη του.

Welcome to the official website of the Finnish – Hellenic Chamber of Commerce

The HELLENIC-FINLAND CHAMBER was established in 1995 (Presidential Decree 316/95 – Government Gazette 171 / 22,895). The aim of the Chamber is to projection develop and promote trade and business relations between Finland and Greece.

The promotion of innovation, high-tech and clean technologies, environmental technologies, energy, IT technologies etc. is a top priority for our Chamber, as Finland is in the top positions in many sectors worldwide.

The Chamber provides information, special opinions, studies and market surveys, information on the financial situation in Greece and Finland, the terms and conditions for the development of commercial and economic relations.

The HELLENIC FINLAND CHAMBER is always at the heart of the events and considers its presence to be of common European interest, and with the cooperation and official representation of the FINNCHAM Network, FINNCHAM offers a range of basic services to its members.